Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch cho các cuộc họp của Hội đồng Ủy viên

Hội đồng Ủy viên Quận Wake tự hào thông báo các dịch vụ mới để giúp quá trình ra quyết định của họ dễ tiếp cận hơn đối với những cư dân bị điếc hoặc khó nghe hoặc đọc tiếng Anh không trôi chảy.

Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Tám, 2023, các dịch vụ sau sẽ được cung cấp cho bất kỳ người nào yêu cầu.

Có sẵn năm ngôn ngữ để biên dịch phản ánh năm ngôn ngữ không phải tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất ở Wake County theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2020.

Dịch vụ biên dịch và thông dịch miễn phí cho tất cả những người yêu cầu.

Vui lòng yêu cầu các dịch vụ này bằng cách gửi email BOCTranslate@wake.gov. Nếu không có email, vui lòng gọi 919-856-6180.

Biên dịch chương trình họp và tóm tắt nội dung

Theo yêu cầu, chương trình họp thường kỳ và tóm tắt nội dung chương trình họp sẽ được dịch và cung cấp cho người yêu cầu vào ngày làm việc tiếp theo. Người yêu cầu phải chỉ định một chủ đề hoặc mục chương trình họp. Các tài liệu đính kèm khác — bao gồm hợp đồng, trang trình bày và bản đồ — sẽ không được biên dịch. Dịch vụ biên dịch chỉ dành cho các tài liệu cuộc họp thông thường, không dành cho các buổi làm việc hoặc các cuộc họp của ủy ban.

Ngôn ngữ Có sẵn

 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Ả-Rập
 • Tiếng Pháp (Haiti Creole)
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Swahili
   

Bản dịch biên bản cuộc họp được hội đồng quản trị phê duyệt

Theo yêu cầu, biên bản cuộc họp đã được hội đồng phê duyệt sẽ được biên dịch và gửi cho người yêu cầu trong vòng năm (5) ngày làm việc. Không có biên bản dự thảo. Người yêu cầu phải chỉ định một chủ đề hoặc mục chương trình họp. Biên bản cuộc họp đầy đủ sẽ không được biên dịch. Dịch vụ biên dịch có sẵn cho các cuộc họp thông thường và biên bản phiên làm việc, không dành cho các cuộc họp của ủy ban.

Ngôn ngữ Có sẵn

 • Tiếng Tây Ban Nha,
 • Tiếng Ả-Rập
 • Tiếng Pháp (Haiti Creole)
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Swahili
   

Thông dịch trực tiếp cho các cuộc họp và

Khi được yêu cầu trước một (1) ngày làm việc, Wake County sẽ cung cấp một thông dịch viên tại cuộc họp để giúp cư dân theo dõi quá trình tố tụng và chia sẻ ý kiến phản hồi trong các cơ hội nhận xét công khai. Chỉ các cuộc họp và buổi làm việc thông thường mới được có thông dịch viên. Không có sẵn dịch vụ thông dịch cho các cuộc họp của ủy ban.

Ngôn ngữ Có sẵn

 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL)